BEN BÖCKER, ESSAYER & NYHETER BO ERNST NORDQUIST
DEN SOM INTE GÅR MOT STRÖMMEN KOMMER ALDRIG TILL KÄLLAN

Orden 41

Ni känner vår Herre Jesu Kristi stora gåva, han som var rik, blev fattig för er skull, för att ni skulle bli rika genom hans fattigdom. Det är ett råd jag ger er, och det kan ni ha nytta av, ni som i fjol påbörjade arbetet, och det med god vilja. Fullfölj nu arbetet, så att resultatet svarar mot den goda viljan - allt efter er förmåga. Har någon bara den goda viljan, så är han välkommen med vad han har och bedöms inte efter vad han inte har. Meningen är ju inte att andra skall få det bättre och ni få det svårt. Nej, det är en fråga om jämvikt; nu skall ert överflöd avhjälpa deras brist, för att en annan gång deras överflöd skall avhjälpa er brist. Så blir det jämvikt, som det står skrivet: Han med mycket fick inte för mycket, han med litet fick inte för litet.

Andra Korintierbrevet 8:9-15

ORDEN 40

ENKELHET

DETTA ÄR VAD JAG KOM FRAM TILL
GUD GJORDE MÄNNISKAN ENKEL OCH RAK, MEN HON HITTAR PÅ ALLA MÖJLIGA KONSTER (PRED 7:30)

"Enkelheten är egentligen inte något svårt. Enkelheten tvingar oss inte till några målsättningar, inga bättringsprogram eller framgångsplaner. Det kräver inte att vi skaffar förråd, varken av kunskaper erfarenheter, föremål eller människor. Vi behöver inte åstadkomma något storslaget. Det enda vi behöver göra är att sluta med våra konster och vara så som Gud skapade människan - enkel och rak.

Enkelheten är märkligt lätt att leva med, men svår att komma till. Eller snarare komma tillbaka till, eftersom vi föddes med henne. Det är inte enkelheten i sig som är svår, utan att skala bort alla "konster" vi ständigt har för oss.
Det är svårt, och det är själva arbetet om vi vill nå enkelheten." 
(Susanne Rikner)

Orden 39

Orden vi delar i den här utgåvan är:
från Apostlagärningarna 4;41-47

"De som tog till sig hans ord lät döpa sig, och den dagen ökade de troendes antal  med inemot tre tusen.. Och de deltog troget i apostlarnas undervisning och den inbördes hjälpen, i brödbrytandet och bönerna.

Alla människor bävade; många under och tecken gjordes under apostlarna.De troende fortsatte att samlas och hade allting gemensamt. De sålde allt vad de ägde och hade och delade ut åt alla, efter var och ens behov.

De höll samman och möttes varje dag  troget i templet, och i hemmen bröt de brödet och höll måltid med varandra i jublande, uppriktig glädje.
De prisade Gud och var omtyckta av hela folket.. Och Herren lät var dag nya människor bli frälsta och förena sig med dem."
.....................................
REFLEXIONER
I den här bibeltexten får vi veta hur den första församlingen levde.
Det var Jesus själv som genom sitt liv visat på orättvisa klyftor och att människovärdet inför Gud är lika. Vi har fått resurser av jord, vatten, luft och
växterna och djuren. Allt ska förvaltas på ett rättvist och förnyelsebart sätt. Allt ska delas så att vi får efter var och ens behov.
Att bryta brödet i nattvarden är ett tecken på den gudomliga gemenskapen. Brödet ska delas lika och det ska räcka till alla.
Jorden ägs av Skaparen själv och vi förvaltar den. Vi har den till låns.

Det handlar om befrielse på många plan. Vad händer med oss när vi ser oss alla som likar.? När vi förstår att älska Gud över allting och vår nästa som oss själva? Så länge vi ser att människor svälter, lider och förtrycks, så länge ojämlikhet, orättvisor, klyftor och segregation består finns det mycket att göra.
Det gäller i den lilla världen men också globalt. Vi ser idag att det trots svårigheter går att dela på resurserna. En svältande, lidande människa är en för mycket.

Kapitalismen bidrar till orättvisor och klyftor mellan människor. Den som har kapital har stora möjligheter att tjäna mer än andra. I historieforskning ser vi tydligt detta.
De tar också mer till sig själva ofta på andras bekostnad.

Orden utgåva 37

ORDEN
REFLEXIONER OM LIVET
MOTSTÅND

UR OWE WIKSTRÖMS
TILLVARONS BLÅ UNDERTON

OM NYTTAN AV ATT VÄCKA FÖRARGELSE

"Jag lägger mig inte i ,jag tycker det är intressant men själv har jag ingen åsikt, jag vet för lite än."
I den  heliga skrift höjs ständiga varningar för livsåskådarens tillbakahållna position.
Jesus är rak och tar ställning för den lilla och förtryckta människan.
"Ve er om alla talar väl om er.(Luk 6:26) När han kom in i templet och såg månglarna blev han arg. Han drev ut affärsfolket som befann sig på helig mark. Nej, "ni skall vara jordens salt (Matt.5:13-16) eller vi minns det klassiska stället i Johannes uppenbarelse, där det står att "Ni är varken kalla eller varma utan ni är ljumma och då  skall jag utspy er ur min mun" eller svenska psalmens ord: "Men när det blir brott att tiga, kom att mina läppar viga."

Ve er ,sa Jesus,om alla talar ve om er.!
Förargelsens klippa kallades han och folk drog sig undan av hans oerhörda anspråk. Kvinnor, barn och sjuka och de glömda flockades dock kring hans heliga vrede mot ondska och dumhet.
Det finns en inbyggd radikalitet i ömhetens, rättvisans och inkarnationens evangelium. Den är pinsam för egoismen och snålheten.Den stör den dästa självupptagenhetens förmenta tro.

VE ER OM ALLA TALAR VÄL OM ER.((Luk 6:26)

Orden utgåva 36

REFLEXIONER
UR OWE WIKSTRÖMS
TILLVARONS BLÅ UNDERTON 1996

OM ATT SE SINA NÄRMASTE

"Den andliga traditionen är enig. Den säger: Om du vill möta Gud,börja då i den yttre världen, besök den sjuka släkting du aldrig hälsat på, ring till den ensamme som ingen vill låtsas om.
,sök upp just de som dina vänner kallar tråkiga, ointressanta och därför undviker."

"Vi konkretiserar dessa råd. Den sorg som du känner över att vara ensam och betydelselös -även inför Gud-har ett effektivt botemedel.. Ge så skall du få! Glöm dig själv så skall du finna dig själv..
Det är hos vanliga ensamma och ledsna i ens omgivning  som barmhärtighetens rike skapas.
Dolda under enkelhetens kåpa och vardagens tristess finns änglar i ens närhet.."Jag var sjuk och ni besökte mig inte." Därför om du ältar
din oförmåga att tro, din längtan efter mening eller känner dig övergiven av  Gud lyder rådet kärvt men klart;Sök upp dem som inte har det bra. Hjälp dem!"

"Ni kan bli varse den undergörande kraften från Herren som alltid har älskat er och som hela tiden i hemlighet har väglett er."
"Hos de minsta, de ensamma och rädda, de glömda och sjuka finns Gud."

Orden utgånva 35

Orden som mognar vid en källa som aldrig sinar.

"Nej detta är den fasta jag vill se;
att du lossar orättfärdiga bojor,
sliter sönder okets rep,
befriar de förtryckta,
krossar alla ok."

Dela ditt bröd med den hungrige,
ge hemlösa stackare husrum,
ser du en naken så klä honom,
vänd inte dina egna ryggen."
(Jesaja 58:6-8)

.............
Krig utkämpas ibland i religionernas namn men bottnar i en politisk kamp om makt naturtillgångar och rikedomar.
När det gäller fred behövs en fred där det ingår både förståelse för sig själv och medmänniskan.
(Romarbrevet 12:21 "Låt dig inte besegras av det onda utan besegra det onda med det goda.")
Vi ser genom historien hur besegrade har förtryckts och förnedrats. Och hatet ligger där och pyr.

Icke-våldsdimensionen i religionerna är värd att uppmärksamma.
"De skall smida om sina svärd till plogbillar och sina spjut till vingårdsknivar.
Folken skall inte lyfta svärd mot varandra och aldrig mera övas för krig."
(Mika 4:3)
I en ömsesidig förståelse behöver vi tala väl om varandra.

Människor drivs på flykt av orättvisor, fattigdom, hunger, förtryck, sjukdomar, krig och allt det onda.
En rättvis värld där vi delar och ser till varandras behov är möjligheten till en bestående fred.
LÅT VATTEN STRÖMMA FRAM SOM VATTEN OCH RÄTTFÄRDIGHETEN SOM EN BÄCK SOM ALDRIG SINAR.
(Sång med utgångspunkt från Amos:6:24)

Utgåva 34

ORDEN UTGÅR FRÅN BIBELORD
Vi bidrar i gratisappen Bibelcitat.

ORDEN
Var inte rädda! (Matt 28:5)

Orden är ängelns till kvinnorna när de kom till graven.
Det är i gryningen när mörkret får vika för ljuset.
Ett jordskalv fick alla att skälva och vara rädda för sina liv..
Stenen var bortrullad och Livet är befriat.
Var inte rädda ! är ängelns budskap. Det finns liv och det finns hopp om nya möjligheter.
Han som greps,torterades och dödades på ett kors har uppstått.

Var inte rädda! är makthavarnas ord till oss i terrorns tid.
De är som ett mantra och det som erbjuds oss är flera poliser och soldater, mer vapen och hårdare kontroll. Det som leder till mer instängdhet och mer rädsla.

Men Livet vill något annat. Det är som kornet som gror i mörkret och växer till i ljuset för att bli ax, mjöl och bröd;Livets bröd, livsmedlet.
Och det ger gemenskap istället för skräck. och vi får hjälpas åt med omsorg och förståelse.

Dela med varandra!
"Sänd ditt bröd över vattnet,
en dag får du det åter." (Predikaren 1:1)
Det handlar om ömsesidighet, tillit och solidaritet.

Det handlar om vår människosyn och om människans värdighet.
I vår tid handlar mycket om att göra skillnad på folk och folk.
Vi döms och dömer efter hur vi ser ut, efter om vi har pengar eller inte.
Varifrån kommer du? Du är en sån och jag är en sån.
Men det enda vi är är människor, en mänsklighet.
"Nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna.Alla är vi ett i Jesus Kristus."(Galaterbrevet 3:26)

Jorden är Herrens och ska förvaltas hållbart av oss gemensamt.
Brödet är ett och ska delas lika av alla.
ETT ENDA BRÖD OCH EN ENDA MÄNSKLIGHET.

BEN

Utgåva 33

ORDEN 33
är från Lukasevangeliet 24:13-35

Samma dag var två lärjungar på väg till en by som ligger en mil från Jerusalem och som heter Emmaus. De talade med varandra om allt det som hade hänt. Medan de gick där och samtalade och diskuterade kom Jesus själv och slog följe med dem. Men deras ögon var förblindade och de kände inte igen honom.
Han frågade:"Vad är det ni går här och talar med varandra om?" De stannade och såg sorgsna ut, 0ch den ene, som hette Kleopas,svarade::Du måste vara den ende som har varit i Jerusalem och inte vet vad som hänt där under dessa dagar."
"Vad har hänt?" frågade han. De svarade:" Detta med Jesus från Nasaret, han som var en profet, mäktig i ord och gärning inför Gud och hela folket. Han blev utlämnad av våra överstepräster och rådsherrar och de fick honom dömd till döden och korsfäst, medan vi hoppades att han var den som skall befria Israel..Men till allt detta kommer att det är tredje dagen sedan det här hände , och nu har några kvinnor bland oss gjort oss uppskakade. De var vid graven t6idigt i morse men fann inte hans kropp, och då kom de tillbaka och berättade att de i en syn hade sett änglar som sade att han lever. Några av de våra gick ut till graven och de fann att det var så som kvinnorna hade sagt. Honom själv såg de inte." Då sade han:"Förstår ni så lite, är ni å tröga
till att tro på det profeterna har sagt. Skulle inte Messias lida detta och gå in i sin härlighet?"
Och med början hos Mose och alla profeterna förklarade han för dem som står om honom överallt i skrifterna.

De var nästan framme vid byn dit de skulle, och han såg ut att vilja gå vidare, men de höll kvar honom och sade:" Stanna hos oss. Det börjar bli kväll och dagen är snart slut.."
Då följde han med in och stannade hos dem. När han sedan låg till bords med dem, tog han brödet, läste tackbönen , bröt det och gav åt dem.
Då öppnades deras ögon och de kände igen honom, men han försvann ur
deras åsyn. Och de sade till varandra:"Brann inte våra hjärtan när han talade till oss på vägen och lade ut skrifterna för oss?"

De bröt genast upp och återvände till Jerusalem, där de fann de elva och alla de andra församlade, och dessa sade:"Herren har verkligen blivit uppväckt och han har visat sig för Simon.. Själva berättade de då vad som hänt dem på vägen och hur han hade gett sig till känna för dem genom att bryta brödet.
.......................................................................................................

REFLEXIONER

Det här en påsktext, ofta läst på Annandag påsk.
Jesus har dött och uppstått på den tredje dagen.
Berättelsen handlar om oss som är sorgsna och nedtyngda och utan hopp.
Det verkar som om det onda har segrat med hjälp av våld, tortyr och avrättning.

De två lärjungarna är på väg mot Emmaus, en by en mil utanför Jerusalem. Vi får en plats- och en tidsbestämning, men det handlar också om här och nu. Berättelsen är tidlös.och gäller mötet med Jesus.för alla människor i alla tider..
Han vill att vi inbjuder honom , precis som han inbjuder oss. Det är en ömsesidighet och utan tvång. Sådan är den djupa och äkta kärleken.

Vi får läsa eller höra vad det står i skrifterna, som är tusenåriga. Och där står också att Messias måste lida och dö för vår skull.
Och så nattvarden som handlar om en närvaro i brödsbrytelsen.
Det var först när han bröt brödet som de kände igen honom.Allt var inte slut utan början på något nytt. "Brann inte våra hjärtan?" Så djupt och avgörande var deras möte med den uppståndne.
De bröt upp och återvände till Jerusalem.för att berätta vad de varit med om.

Likadant för oss. Han är så nära oss som brödet i vår mun. Uppdraget innebär att vi får berätta och arbeta för att brödet ska räcka åt oss alla.
Och det räcker om vi delar det lika.
Vid nattvardsbordet delar vi en gemenskap som sträcker sig över tid och rum.Kärlekens ande uppenbarar sig mycket konkret genom förlåtelse, försoning, ömsesidigt stöd, solidaritet med fattiga och lidande människor och ett ständigt engagemang för skapelsen och för rättvisa och fred.

Nattvarden skapar inte bara enhet utan också handling.
Nattvarden är så konkret, så enkel, så andlig. Den är som jästen, som senapsfröet, som ett litet barns leende.

BEN

Utgåva 32

BIBELCITAT MED KOMMENTARER
(Ladda gärna ner gratisappen Bibelcitat)

Lukas 19:45-48
"När han kom till templet körde han ut dem som drev handel där och sade till dem: " Det står i skriften:"Mitt hus skall vara ett bönens hus.Men ni har gjort det till ett rövarnäste."
Sedan undervisade han dem varje dag i templet. Översteprästerna och de skriftlärda och alla folkets ledare försökte röja honom ur vägen, men de visste inte hur de skulle göra, för han hade hela folket med sig och alla lyssnade på honom."
.........................
Första Timotheosbrevet 6::10

"KÄRLEKEN TILL PENGAR ÄR ROTEN TILL ALLT ONT"
........................

Månglarna har tagit makten i världen.
Det är principen om största möjliga vinst, som förstör allt, som gör att kärleken till pengar är roten till allt ont.

Många är beredda att gå över lik och att vara ohederliga och korrupta för att få så mycket pengar och makt som möjligt för egen del..
Om vi för egen vinst för krig mot Gud (det, rätta, det sanna, det rättvisa)
som skadar mänskligheten, klimatet, universum då är vi inne på ett mord-och ett självmordsuppdrag. Vi vet inte, vi förstår inte vårt eget eller andras bästa. Kortsiktiga vinster blir de viktigaste.
Ett av de senaste exemplen är Volkswagenskandalen och troligen också andra bilmärkens fifflande.
Det som kan rädda oss är motståndet, protesterna mot det som bryter ner och fördärvar jorden men också vår hälsa och framtid. Och ohederligheten skadar oss som moraliska människor.

Jesus fick människor att lyssna men vår ondska är stor och vi ser ständigt resultaten.
Vi tillverkar vapen och säger att de är bara till försvar men de används för att döda.Vapenindustrin är enorm.
Vi vet innerst inne vad vi bör göra.
Vi behöver sluta med hat och dödande.
Pengar letar sig in över allt, även i kyrkor och samfund. Pengar kan vara bra, men aldrig kärleken till pengar.
Den som har vill ha mer.

Det är kärleken som ska brinna inom oss och leda oss på den rätta vägen.
Johannes av Korset säger:" Kärlek är det mått vi ska mätas med och hur vi har varit mot våra minsta bröder och systrar."
.................................

Utgåva 31

ORDEN
FÖR BEFRIELSE

"När han såg människorna fylldes han av medlidande för dem.för de var illa medfarna och hjälplösa som får utan herde och han sade åt sina lärjungar: Skörden är stor men arbetarna för . Be därför skördens herre att han sänder arbetare till sin skörd."
(Matt 9:36-38)

Det är en träffsäker an analys som görs i Matteusevangeliets nionde kapitel. Den gäller också idag, nästan 2000 år senare.
Många människor är också idag illa medfarna och hjälplösa. Så är det över hela jorden. Många lever i fattigdom, förtryck och på flykt utan möjligheter att försörja sig.

60 miljoner människor är på flykt från krig, förtryck och fattigdom till rikare länder som inte vill ha dem.
Det finns massor av goda och viktiga arbetsuppgifter som behöver göras och ändå finns det miljontals arbetslösa.

I Matteusevangeliets 20:e kapitel lejer vingårdens ägare (Gud) arbetare där alla får samma lön.
De sätts alla i arbete eftersom det finns hur många goda arbetsuppgifter som helst.
Alla behöver mat för dagen,någonstans att bo, kläder på kroppen,
kunskap och hälsovård.
Ojämlikhet och orättvisor måste få ett slut.

Det behövs en tydlig vision, en målsättning för arbete åt alla som kan arbeta.
Och sen det svåra men nödvändiga; att sjösätta visionen.
Arbetet är oändligt och alla behövs. Vi behöver alla vara med att förverkliga en bättre och rättvisare värld. En hållbar värld i balans.

BEN

Utgåva 30 LIVETS MENING

Den barmhärtige samariern (Lukas 10:25-37)

En laglärd som ville sätta honom på prov reste sig och sade:
"Mästare, vad skall jag göra för att vinna evigt liv?"
Jesus svarade: " Vad står det i lagen ? Hur lyder orden?"
Han svarade: "Du skall älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela din kraft och med hela ditt förstånd, och din nästa som dig själv."
Jesus sade: "Det är rätt. Gör det så får du leva."
För att visa att han var rättfärdig sade mannen till Jesus: "Och vem är min nästa?"

På den frågan svarade Jesus:
"En man var på väg från Jerusalem ner till Jeriko och blev överfallen av rövare. De slet av honom kläderna och misshandlade honom, och sedan försvann de och lät honom ligga där halvdöd.
En präst råkade komma samma väg, och när han såg mannen vek han åt sidan och gick förbi.
På samma sätt med en levit som kom till platsen ; när han såg honom vek han åt sidan och gick förbi.
Men en samarier som var på resa kom och fick se honom ligga där., och han fylldes av medlidande. Han gick fram och olja och vin på såren och förband dem.
Sedan lyfte han upp honom på sin åsna, förde honom till ett värdshus och skötte om honom.
Nästa dag tog han fram två denarer och gav åt värden och sade:
"Sköt om honom, och kostar det mer skall jag betala dig på återvägen"

"Vilken av dessa tre tycker du var den överfallne mannens nästa?"
Han svarade: "Den som visade honom barmhärtighet"
Då sade Jesus: " Gå du och gör som han!"

.................................

Ofta hör vi frågan:"Vad är meningen med livet?"
Vi bör inte söka efter en abstrakt mening utan en konkret.mening som växlar efter olika situationer i livet.
ORDEN SKA BLI HANDLING

Berättelsen om Den barmhärtige samariern visar oss detta.
Samariern träffar på mannen som slagits ner och misshandlats av rövare.
Han likväl som prästen och leviten har att välja.
Hjälpa eller gå vidare.

Livets mening består av handling efter vad som är vårt ansvar inför våra medmänniskor, oss själva och Livet (Gud).

Vi kan svika. Vi kan gå den lättaste vägen, gå förbi.
En grundläggande fråga är: Hur vill jag själv bli behandlad? (Gyllene Regeln: Allt vad ni vill att människor ska göra mot er det skall ni göra mot dem.)

Hur går vi vidare om vi svikit, gjort orätt?
Stoppa huvudet i sanden eller vända om, be om förlåtelse och nästa gång välja rätt väg?

Uppdragsgivaren till oss är Livet. (Gud)
Om vi tror att meningen med livet är självförverkligande tar vi miste.
Grundtonen i meningen är Kärleken, som går utanför oss själva, till allt skapat.
Och störst är Kärleken (1 Kor:13)
Kärleken , barmhärtigheten bemöts ofta med motstånd, av det onda som leder till lidande.

Däri finns en mening i lidandet, men inte i det meningslösa lidandet.

SÅ ÄLSKADE GUD VÄRLDEN......(Joh. 3:16)
och använder oss till det som är gott.

LEV ORDEN!

BEN

UTGÅVA 29

ORDEN kommer i den här utgåvan från profeten Amos.

Genom årtusenden har det funnits människor som kämpar mot orättvisor
och förtryck.
Många av profeterna i Bibeln är sådana exempel.

Profeten Amos levde på 700-talet f Kr.
Han såg orättvisorna i sin tids samhälle. Han upprördes och hävdade att social rättvisa var Guds vilja.
Han var envis och okuvlig. Han återkom ständigt till rättvisa och rättfärdighet.
Det var de fattiga som då liksom nu var de mest utsatta och förtryckta.
Om de rika som hade makten och pengarna sade Amos:

"De säljer den oskyldige för pengar
och den fattige för ett par skor.
De trampar ner de svaga
och skuffar undan de hjälplösa."
(Amos 6-7)

Och om den ekonomiska makten:

Hör detta ni som trampar på de fattiga
och utrotar de svaga i landet.
Ni säger :" När är nymånadsfesten över
så att vi kan sälja säd,
och sabbaten
så att vi får öppna kornboden?.
Då skall vi minska måtten
och lägga på priserna
och fuska med vågen,
och köpa de fattiga för pengar
och de nödställda för ett par skor
och sälja spillet som säd."

Välstånd och överflöd kan också vara en del av förtrycket i ett ojämlikt samhälle.
I vår tid är ett tydligt exempel förhållandet mellan rika och fattiga länder.
Vi köper och säljer varor som producerats av människor i utsatthet ,fattigdom och beroendeställning.Vi köper billigt på andras bekostnad.

Ojämlikhet mellan människor och klassklyftor beror på stora orättvisor.
I boken om Ojämlikhetens anatomi som behandlades i förra utgåvan-28
av DEN OKUVLIGA konstaterades att ojämlikheter och klyftor har en tendens att öka därför att kapitalet och makten har ett så massivt övertag. Kapitalet handlar alltid på ett mer lönsamt sätt och skaffar sig ett större kapital/makt.

Amos budskap var och är fortfarande 2700 år senare giltigt.

"Men låt rätten flöda fram som vatten
och rättfärdigheten som en outsäglig ström."

Amos mötte som så många profeter och människor som talade för ett rättfärdigt samhälle hårt motstånd från dem som tjänade på förtrycket. Men han vägrade att sluta profetera.

Hur ska vi då möta orättvisorna?
Mer förtryck, fler vapen, flera orättvisor?
NEJ
"Sök det goda och inte det onda,
så att ni får leva."
(Amos 5:14)

Det är genom godhet, rättvisa, jämlikhet som det onda ska besegras.

BEN

UTGÅVA 28

"OCH ORDET BLEV MÄNNISKA" (Johannesevangeliet 1:14)

"I Ordet var liv, och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det." (Johannesevangeliet 1:5)
......................
I Ekot Sveriges radio 4 febr 2013)
Refererat i Kristian Lundbergs diktsamling "Vi är de döda,nu snart."

(Ang flyktingförläggningarna)
"Enligt tillsynsrapporterna har tillbuden ökat på alla områden. Självmordsförsök, bråk mellan asylsökande,skadegörelser, hot mot personal, rymningar och rymningsförsök har alla ökat markant. I rapporterna kan m an läsa om asylsökande som skär sig, stoppar rakblad i munnen, försöker överdosera tabletter eller hugger sig med sax i halsen."
..........................

"En invandrare får du inte förtrycka." (Andra Moseboken 23:9)

"Du skall älska din nästa som dig själv." (Jakobsbrevet 2:8)
.........................
KÄRLEK ÄR EN HANDLING
Guds kärlek är handling.
Gud skapar -ger liv- t till universum, planeterna, jorden, luften, vattnet ,växterna, djuren och människorna.

Och vi människor har uppgiften
att vårda skapelsen i kärlek; med det goda och det rätta.
Kärleken är livets drivkraft. Och alldeles särskilt stark för att stödja och hjälpa det som är svagt och värnlöst.
Bibeln pekar på, änkorna, fattiga, främlingar (invandrarna), behövande, svaga förtryckta.
De rika förknippas ofta med orättvisorna, klyftorna, ojämlikheten.

Allt detta är en utmaning för var och en av oss, fattiga och rika.
Vad accepterar vi? Vad blundar vi för? Vad gör vi?
Frågorna är ställda till oss alla.

Är vi ärliga så är vi alla en del av orättvisorna.
Alla är vi en del av världens bortvändhet från Dig.
Men vi kan söka kärleken så att mörkret inte vinner över ljuset, kärleken, medmänskligheten.

Att leva i kärlek är att vara lyhörda för andras (och våra egna) och skapelsens behov.
Och då och då glömma sig själv.
UPPRÄTTELSEN FINNS I NÅDEN OCH FÖRLÅTELSEN.

BEN

PS Ladda gärna ner gratisappen Bibelcitat.Ds

UTGÅVA 27

ORDEN
är kommentar till ord Bibelord.

Jesu budskap var radikalt, Han vände upp och ner på mycket och konstaterade att vi har ett lika värde och att hierarkierna är onda.

I Johannesevangeliets 13;e kapitel verserna 14 t o m 15 står det som är den här utgåvans bibelord:

"Om nu jag som är er herre och mästare, har tvättat era fötter så är också ni skyldiga att tvätta varandras fötter. Jag har gett er ett exempel, för att ni skall göra som jag har gjort mot er."

Tjänandet bygger på frivillighet i en insikt om att det sanna, rättvisa tjänandet är det självpåtagna tjänandets liv.
Det bygger på att ignorera överordning och underordning. Alla uppmanas "att tänka på andras bästa." (Fil 2:3)

Och som det uttrycks i Gyllene regeln: "Allt vad ni vill att människor skall göra mot er, skall ni göra mot dem."
Det är empati och förståelse för varandra.

Precis som Franciskus av Assisi på 1200-talet behöver vi ha ett underifrånperspektiv och vi behöver vara rädda om varandra,; hela skapelsen-djuren,växterna vattnet jorden och luften.
Att upprätta, befria de förtryckta, de utstötta. utan våld ,utan vapen.är vår uppgift som människor.
Först då blir det fred.

Detta är en utmaning mot dem som är mäktiga.
Akta er för mäktiga män.

BEN.

OBS. Det finns en gratisapp BIBELCITAT i mobilen. Där kan man regelbundet läsa nya bibelord.

UTGÅVANS BIBELORD 26
"Gud gjorde människan enkel och rak, men hon hittar på alla möjliga konster (predikaren 7:30).

ENKELHET

Den moderna världen saknar ofta både det inre livet och den yttre enkla livsstilen.
Vi behöver ha ett centrum , en kärna i våra liv, som kan vara en kompass i våra tankar och i vårt handlande.
Begäret efter överflöd i vår tid är som en mani. Den som har mycket vill ha mer. Vi köper mycket, inte för att vi behöver det, utan för att vi vill imponera på oss själva och andra.

Vi försöker tro att Jesus inte engagerade sig i de rent praktiska, ekonomiska frågorna.
De bibliska uttalandena mot exploatering av de fattiga och samlandet av rikedomar är tydliga och raka.

Jorden är Herrens och ingen enskild har äganderätt till den. Den kan arrenderas för en begränsad tid.
Äganderätten gör att rika ofta blir rikare och fattiga fattigare.
"Saliga ni som är fattiga, er tillhör Guds rike". Och i det riket sker en utjämning.
"Ve er som är rika, ni har fått ut er glädje."(Lukasevangeliet 6:20,24)

Jesus beskrev hur svårt det var för den rike att komma in i Guds rike. Lika svårt som för en kamel som ska komma igenom ett nålsöga.
Han såg vilket grepp rikedomar kan ha om en människa.
Han sade också:"Akta er för allt habegär. En människas liv beror inte av överflöd av ägodelar." (Lukasevangeliet 12:15)

Men det är också viktigt att säga att Gud vill att vi ska ha det vi verkligen behöver; mat,vatten,luft, tak över huvudet, kläder , sjukvård, gemenskap, andlighet osv.. Vi behöver omsorg, kunskap, kärlek och solidaritet allt detta som gör livet rikt i dess verkliga betydelse.
Påtvingad fattigdom är av ondo och måste motarbetas.

UTGÅVANS ANDRA BIBELORD STÅR I
Matteusevangeliet 6:33 "Sök först Guds rike och hans rättfärdighet , så skall ni få allt det andra också."

Då finner vi balansen, källan i våra liv. Källan är bilden för det rena,det sanna, det rätta och riktiga. Det är livets källa.
DEN OKUVLIGAS motto är: Den som inte går mot strömmen kommer aldrig till källan.

Vi är beroende av Gud för livets nödvändigheter. Vi behöver vara rädda om ren luft, rent vatten, ren mat.
Den friska luften, det klara friska vattnet, jorden är livsavgörande. Vi har fått dessa för att leva i enkelhet och gemenskap. Resurserna räcker till alla om vi delar dem lika.
I vår tid står vi inför planetens och vår egen och våra efterkommandes
existens..

Ge oss vishet, mod och styrka att vara rädda om skapelsen, oss själva och varandra och låt oss leva i kärlek, fred och rättvisa.


Utgåva 25:s bibelord är:
"Tiden är inne. Guds rike är nära. Omvänd er och tro på  budskapet."(Markusevangeliet 1:15)

Det är dags. Det är nutid. Riket är nära. Här och nu. Den ständigt närvarande närheten.
Närmare än vårt eget hjärta.
Det är en svindlande upplevelse i att Gud finns. T o m inne i var och en.

För att Guds budskap ska nå oss måste vi lyssna, öppna oss och bli medvetna om honom. Det finns så mycket som hindrar oss.
Vi behöver tystnaden, meditationen, reflexionen.
Ofta litar vi bara på oss själva. Vi är oss själva nog.
Men det finns sprickor i vår fasad, av sorg, motgångar, lidande, besvikelser och svek.
I sårbarheten har Gud den bästa ingången till våra hjärtan.

Vi kan vända om, när vi möter kärleken. Vi är älskade och Gud vill inget hellre än att vi besvarar hans kärlek och älskar våra medmänniskor.
Vi blir medborgare i Guds rike, i Gudsgemenskapen. Då bär vi vidare kärleken, omsorgen, solidariteten, rättvisan.

Och Gud fortsätter att älska oss alla tills han är allt i alla. Han ger aldrig någonsin upp hoppet om någon enda av oss.
Han kom i Jesus Kristus för att visa oss hur vi bör leva tillsammans i Guds rike. Genom att bli människa känner han  villkoren för att vara människa i både glädje och sorg.

Guds rike finns inom oss, men bärs ut till världen genom våra ord, handlingar och kärlek.

NÄRVARANDE NÄRHET

TILLKOMME DITT RIKE
SKE DIN VILJA.


 

UTGÅVA 24s BIBELORD
”Fader, om du vill det, så ta bort denna bägare från mig. Men låt din vilja ske, inte min.” (Luk 22:42)

MOTSTÅNDET

Jesus mest radikala sociala budskap var hans totala omkastning av den samtida synen på storhet. Den främsta symbolen för det radikala tjänandet är korset. Jesus ”gjorde….sig ödmjuk och var lydig ända till döden, döden på ett kors” (Fil 2:8). Han levde ett korsliv. Korsets väg, den lidande tjänarens väg, var det centrala i hans tjänst.

Jesus levde korslivet i ödmjukhet inför sina medmänniskor. Han blev allas tjänare.. Han tackade nej till samhällets tecken på ställning och makt.
Jesus vände upp och ner på sin tids seder när han levde ut korsets liv genom att ta kvinnorna på allvar och genom att vilja ta emot barnen.Han levde korslivet när han tog en handduk och tvättade lärjungarnas fötter.
Jesu liv var ödmjukhetens och tjänandets liv. Jesu död var en korsdöd som segrade genom lidandet.

Det är omöjligt att överdriva det revolutionära i Jesu liv och undervisning.Det gjorde slut på alla krav på en privilegierad ställning och status. Jesu korsliv undergrävde all samhällsordning som grundade sig på makt och själviskhet.

Han sade rakt ut till sina lärjungar :” Om någon vill vara den främste måste han bli den ringaste av alla och allas tjänare.” (Mark 9:35)
och ” Jag har gett er ett exempel att tvätta lärjungarnas fötter , för att ni skall göra som jag har gjort med er”(Joh 13:15)

Richard Foster (Ur tid för stillhet)

KOMMENTAR: Motståndet mot det onda , att inte vara en del av det, är den stora utmaningen. Att inte själv bli ond utan övervinna det onda med kärleken utan hat, våld och förtryck. För Jesus ledde det till korsdöden. DEN OKUVLIGA

På appen Bibelcitat (gratis) kan man nästan dagligen få ett bibelcitat som man kan tänka och meditera över. DS


Utgåva 23 Hösten 2013

Richard Foster, amerikansk teolog, med rötter i kväkarrörelsen har i sin bok Vägar till glädje skrivit om

ENKELHET

”Enkelhet är frihet. Enkelhet ger glädje och balans.
Predikaren konstaterade att ” Gud har gigjort människorna sådana de borde vara, men själva tänker de ut många slags påfund.” (Pred 7:30)

Den kristna enkelheten är en inre verklighet som resulterar i ett yttre livsmönster. Både de inre och de yttre aspekterna av enkelheten är viktiga. Vi bedrar oss själva om vi tror att vi kan äga den inre helheten utan att det påverkar vårt sätt att leva.Och att försöka skaffa sig en yttre, enkel livsstil utan att den inre motsvarigheten resulterar i en farlig lagiskhet.

Enkelhet börjar med inre samling och enhet.Det innebär att leva ut det som Thomas Kelly kallade ”det gudomliga centrat”. Kierkegaard fångade själva kärnan i den kristna enkelheten i den uttrycksfulla uttrycksfulla boktiteln Purity of Heart is to Will One Thing (ung ”Hjärtats renhet är att vilja en enda sak”

När vi upplever den inre verkligheten frigörs vi i vår yttre verklighet. Vårt tal blir sant och uppriktigt. Längtan efter status och ställning försvinner, därför att vi behöver inte längre status och ställning. Vi slutar med skrytsamma extravaganser. Det vi äger står till andras förfogande.
Vi delar Richard E Byrds erfarenhet, den som han beskriver i sin dagbok efter månader i det ödsliga Antarktis:
”Jag håller på att lära mig ….att människan kan leva rikt utan en mängd saker och ting.”

Vår samtid saknar både det inre livet och den yttre enkla livsstilen.

Richard Foster

Kommentar: Längtan efter enkelhet och mening blir allt tydligare i vår tid.
Man tröttnar på yta, blingbling och status.

I DEN OKUVLIGA UTGÅVA 11 finns en essay om enkelhet.
Red


Utgåva 22 våren 2013

VAD ÄR VI FÖR MÄNNISKOR?

Folket är plundrat. Vem har sagt att de rika har förtjänat sin rikedom och de fattiga sin fattigdom?
Man måste se folkets ekonomiska ställning i allmänhet. Och se alla löften om rikedom, dyra resor, dyra maskiner, elektronik, bilar, båtar, lyxiga bostäder, dyra viner och exklusiv sprit.
Det hela är en bild av det som man plundrat de fattiga på under så lång tid.

HAR VI MAT OCH KLÄDER ; SKALL VI VARA NÖJDA. DE SOM VILL BLI RIKA LÅTER SIG SNÄRJAS AV FRESTELSEN OCH FALLER OFFER FÖR ALLA DE DÅRAKTIGA OCH SKADLIGA BEGÄR SOM STÖRTAR MÄNNISKORNA I FÖRDÄRV OCH UNDERGÅNG:
KÄRLEKEN TILL PENGAR ÄR ROTEN TILL ALLT ONT. (( 1 Tim 6:8-10)

Det som styr vår tid ,vår energi och våra tankar i den rika delen av världen är konsumtion. Det rör sig om vad man ska köpa, vad man just har köpt, vilka märken som är bäst, vad som realiseras denna vecka, den bästa bilen på marknaden i år, var man ska fira semestern.
Och för att kränga detta en mördande frestande reklam.
Vi kan verkligen förlora vår själ.
”Om någon som har vad han behöver här i världen och ser sin broder lida nöd men stänger sitt hjärta för honom….
(1 Joh. 3:17)”
Då är grundfrågan till oss alla: Vad är vi då för människor?

Bo Ernst Nordquist


Utgåva 21 hösten 2012

TILL EFTERTANKE

Ordet i Utgåva 21 är

GODHET

För några år sen, strax före jul, kom en nära vän till mig ner i församlingskyrkan. Där satt en man och en kvinna i en av de bakre bänkarna. Kvinnan hade ett litet barn, någon månad gammal, i famnen.
Mannen reste sig och sade på stapplande engelska att de inte hade någonstans att bo. De var flyktingar och de kom från Gävle, där de bott i en flyktingförläggning, men nu hade de fått besked om utvisning från Sverige. Barnet var en månad gammal och hade fötts på ortens BB.
Frågan till min vän var om han kunde hjälpa familjen.
-Jag vet inte, men jag ska försöka. Ni kan följa med mig så ska jag ringa några samtal.

Det var svårt att få några positiva besked och under tiden kom resten av vännens familj hem och fann att där satt några främlingar med ett litet barn i soffan.
-De behöver något att äta. Jag kan gå och handla, sade frun.
Barnen höll det lilla barnet i famnen medan hans mamma gick på toaletten.

Måltiden blev ett enkelt julbord. Det var ett antal timmar sen gästerna hade fått i sig någon mat.Genom att flytta ihop sig blev det ett litet rum över till den lilla familjen.

Min vän hade nog tänkt sig att det skulle bli en kortare vistelse hos dem, men det blev tre månader.
Jag var och hälsade på dem då och då. De var hoppfulla men de blev allt oroligare. Vi gick alla då och då försiktigt mot ett av fönstren mot gatan. Polisen kändes som ett hot. Jag hade aldrig känt den rädslan men nu delade jag den.

En dag när mannen gett sig ut för ett ärende, så kom han inte tillbaka. Kvinnan var nästan hysterisk och vi försökte lugna henne.
Först efter två dagar kom ett telefonsamtal från Carlslunds flyktingförläggning. Mannen skulle utvisas. Jag besökte honom där. Han visste att han skulle sättas i fängelse och utsättas för tortyr när han kom till sitt hemland.
Kvinnan valde sen att resa tillbaka till sitt hemland och en osäker framtid där.
De kom till olika länder och familjen splittrades.

Och vi hörde aldrig från dem.

Godheten hade fått finnas en liten tid. Mörkret tog över. Men så länge godheten existerar finns det hopp.

En laglärd frågade Jesus: "Vem är min nästa?"
Jesus berättade om den barmhärtige samariern. Prästen och leviten som gick förbi den slagne medan den föraktade samariern hjälpte honom.
"Vilken av dessa tre tycker du var den överfallne mannens nästa? var Jesu fråga. Han svarade:" Den som visade honom barmhärtighet." Då sade Jesus: " Gå du och gör som han." (Luk. 10)

Bosse Nordquist
Tidigare präst i Maria Magdalena och Sofia församlingar, Stockholm


Utgåva 20 sommaren 2012

är ett av de viktigaste sätten att kommunicera. Det gäller fakta men också känslor och livsinnehåll som……
just:

TILLIT

En liten flicka är ledsen och tårarna rinner nerför hennes kinder. Det har inte varit så roligt i skolan den här dagen. Hon hade blivit retad och hon hade inte fått vara med att hoppa hage.

Fanns det någon som kunde trösta henne? En stor hund möter henne i dörren när hon kommer hem. Det finns alltid någon som är glad när hon kommer. Ingen som har synpunkter på hur hon ska vara. En stor kram och en stor tunga som tar bort alla hennes tårar.
En stund efter ligger hon mellan hundens stora tassar, suger på tummen och somnar lugnt och tryggt.

För mig är det här en bild för den stora tilliten. En tillit utan om och men. En ömsesidig kärlek som jag önskar att vi alla får uppleva på något sätt. Gärna när vi är små som en grund för självförtroende.

Någon har sagt att vi behöver kunna älska oss själva , veta att vi duger, för att kunna älska andra. Det finns uttryckt i de allmängiltiga orden i Gyllene regeln. Allt vad ni vill att människor ska göra mot er det ska ni göra mot dem.

Tilliten grundläggs tidigt i våra liv. Kanske redan när vi föds och läggs vid mammas bröst.
Värmen, tilliten och helt älskad. Avståndet mellan mammans ögon och barnens ögon är det idealiska och signalen i blicken är: Du är älskad för din egen skull.

Den tilliten från själva existensen, från Gud själv, borde vara tydlig för oss hela livet och bära hela vägen genom svårigheter, svek, sjukdomar, olyckor men också i glädjen, tacksamheten och möjligheterna.

Utgåva 19 våren 2012

Den Okuvliga tar i den här utgåvan upp en av grunderna för våra liv-maten- och den orättvisa och ojämlika tillgången på det dagliga brödet.

HUNGER.

En filmscen har etsat sig fast i mig som en ständig påminnelse.

Platsen är någonstans i Afrika och i ett glasrum med insyn från alla sidor sitter en man och äter en överdådig måltid.
Utanför står en färgad utmärglad man utan mat och ser hur den vite mannen därinne smörjer sitt krås.

Filmen väckte en ilska och en sorg i mig och mot mig. För det kunde vara jag som var den vite mannen.
Orättvisor när vi slänger bort mat för miljarder och andra inte har mat för dagen; män, kvinnor och barn. Det borde få oss att reagera. Men orättvisorna fortsätter, även i vårt eget land. Det finns en fattigdom också här, som ofta drabbar ensamstående sjukskrivna män och kvinnor med barn och hemlösa.

Vi har som mänsklighet prioriterat fel. Ingen äger jorden. Den är Herrens, till för att vårda, värna och bruka med omsorg.Och resurserna räcker till alla om de delas lika.

Frågorna till dig och mig är:
-Varför måste det finnas svält på jorden?
-Varför måste miljarder användas till vapen, alkohol, droger, människohandel när människor saknar bröd?

Filmsekvensen med den rike och den fattige mannen kommer tillbaka.Ständigt för att påminna oss om det dagliga brödet, lika för alla.


Det finns en del ord som är existentiellt laddade. DEN OKUVLIGA ger sin vinkel på en del av dessa. I den här utgåvan handlar det om

KÄRLEKEN

Brödet kom till mina läppar. Det var som om Gud kysste mig. Gud som är kärleken , den enda som aldrig sviker. Det är en kärlek som är mycket större än jag kan förstå.
Relationen till Gud är andlig, men också sinnlig och kroppslig. Den är total.

I den kärleken kan vi leva, bara finnas till. Men kärlekens ögon ser också bristerna i tillvaron, brist på kärlek. Det saknas något, det saknas kärlek.

Brödet ska mätta vår andliga och kroppsliga hunger. Men brödet saknas för många människor. Svält och hunger är mångas vardag.
I kärlekslöshetens fotspår finns fattigdomen, svälten, hemlösheten, likgiltigheten.
Vi sviker,men i kärleken finns fröet till något annat.
Petrus, en av de främsta av Jesu lärjungar, förnekade honom tre gånger
När han förstod vad han gjort grät han förtvivlat. Han skämdes för att han förnekat, svikit kärleken själv.

Men i kärleken finns barmhärtighet och förlåtelse.
Petrus fick upprättelse och förlåtelse. Jesus frågade honom senare tre gånger :" Har du mig kär?
Och tre gånger fick Petrus bekräfta sin kärlek:" Herre du vet allt, du vet att jag har dig kär."

Vårt svar, vårt ja leder oss till handling. Till kärlek till Gud, oss själva, våra medmänniskor och till hela skapelsen, djuren, jorden, växterna,vattnet och luften.

Vi kan konstatera att det är brist på kärlek, men det finns kärlek och den kan förökas genom oss.